Voorwaarden

Betalingsfrequentie - Contractwijziging

11/08/2020

We verwijzen naar de overeenkomst(en) tussen ons die betrekking hebben op de levering door ons van de Core Service Diensten, de Marketplace+ Services Diensten, Pick-up Services en/of Editions Services Diensten (alleen in het kader van deze wijziging, respectievelijk de "Overeenkomsten" en de "Diensten"). Op grond van de bepalingen van de Overeenkomst die ons in staat stellen om wijzigingen aan te brengen die geen materiële invloed hebben op de Diensten, wijzigen wij de Overeenkomsten om de betalingsvoorwaarden zodanig te wijzigen dat u op een wekelijkse basis wordt betaald. Meer informatie over hoe deze aanpassing zal gebeuren vind je hier in ons Helpcentrum-artikel

 

 

Huidige wijziging bepaalt de basis waarop de Core Services Vergoeding, Marketplace+ Services Vergoeding, de Pick-up Services Vergoeding, en/of Editions Services Vergoeding (alleen in het kader van deze wijziging, de "Diensten Vergoedingen") evenals de Menu-items en Restaurantafrekeningen worden berekend.

 

Vanaf 1 september 2020, en onder voorbehoud van de aan u meegedeelde overgangsperiodes:

 

(a)   De relevante bepalingen  over de betaalcyclus van de Diensten Vergoedingen worden geacht te zijn vervangen door wat volgt. 

(b)   De Diensten Vergoedingen in uw Overeenkomst worden wekelijks berekend op de Berekeningsdag met betrekking tot opeenvolgende periodes van ongeveer de 7 dagen die eindigen op de zondag die onmiddellijk aan deze Berekeningsdag voorafgaat (of, gedurende de eerste dergelijke termijn, een dergelijke termijn vanaf het begin van de Overeenkomst die eindigt op de zondag onmiddellijk voorafgaand aan deze Berekeningsdag) (elk een "Termijn").

(c)   Wordt een dag beschouwd als beginnend om 00.00 uur UTC-tijd en eindigend om 23.59 uur UTC-tijd;

(d)   Binnen 2 Werkdagen na de Berekeningsdag verstrekt Deliveroo:

 

                       (i)         U een overzicht van de bestelde Menu-items in de betreffende termijn door te sturen of op andere wijze u ter beschikking stellen (het “Overzicht Menu-items”)

                      (ii)         U een verklaring met een overzicht van het aan u verschuldigde bedrag, zijnde het voor de Menu-items verschuldigde bedrag min de Diensten Vergoedingen te verzenden of u anderszins ter beschikking stellen (de "Restaurantafrekening" of "Partnerafrekening", in voorkomend geval); en

                     (iii)         toestemming geven voor het overmaken van de Restaurantafrekening of Partnerafrekening (in voorkomend geval) aan u door middel van een elektronische bankoverschrijving naar een door u opgegeven bankrekening aangehouden in het Gebied.

 

Niettegenstaande het bovenstaande kan Deliveroo van tijd tot tijd alternatieve opties voor de Termijn of het tijdstip van de Restaurantafrekening of Partnerafrekening (in voorkomend geval) ter beschikking stellen u kunt ervoor kiezen deze toe te passen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van dergelijke alternatieve arrangementen en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van dergelijke alternatieve arrangementen.

 

"Berekeningsdag" betekent de toepasselijke standaarddag van Deliveroo waarop Deliveroo betalingen aan restaurants en partners in het Gebied berekent.

 

Behalve zoals hierboven uiteengezet, blijven uw Overeenkomsten met ons volledig van kracht. Indien er een direct conflict of tegenstrijdigheid is tussen de bovenstaande voorwaarden en uw Overeenkomsten, zullen de bovenstaande voorwaarden prevaleren.

Menu Manager

14/09/2020

Deze gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van Menu Manager, en vormen een aanvulling op elk contract dat met Deliveroo Belgium (nr. BE 0633.775.036 - hierna "Deliveroo" of "Wij") is afgesloten met betrekking tot uw gebruik van het platform (de Overeenkomst). Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van Menu Manager in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wij nodigen u daarom uit om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen op https://restaurants.deliveroo.com/nl-be. Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van eventuele materiële wijzigingen voordat deze van kracht worden. Indien u Menu Manager blijft gebruiken nadat u van een wijziging op de hoogte bent gesteld, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn ook onderhevig aan elke afzonderlijke overeenkomst die door u en Deliveroo is gesloten met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van Menu Manager.

Elke term met een hoofdletter die niet in deze Voorwaarden is gedefinieerd, heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Overeenkomst tussen ons. Elke term die onder deze Voorwaarden een andere betekenis heeft, heeft voorrang, maar is uitsluitend van toepassing op uw menu’s en uw gebruik van Menu Manager. Door deze voorwaarden te aanvaarden gaat u ermee akkoord dat, niettegenstaande de voorwaarden van de Overeenkomst tussen ons:

  • Deliveroo niet uw locaties en menu-items op het Deliveroo Platform publiceert - u kunt dit zelf doen; en dat 
  • zodra u tevreden bent met uw menu, u het kunt publiceren op het Deliveroo Platform. 

 

Wat is Menu Manager? 

 

Menu Manager stelt u in staat om uw eigen menupagina's aan te maken en/of te wijzigen op het Deliveroo Platform (www.deliveroo.be en de Belgische mobiele applicatie). 

Menu Manager is een geheel nieuwe functie - we hebben het getest, maar het wordt constant  verbeterd en doorontwikkeld. Het kan daarom zijn dat Menu Manager van tijd tot tijd verandert. Het kan ook zijn dat we sommige functies of functionaliteiten van Menu Manager opschorten of verwijderen. In dat geval zullen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen.

 

Gebruik van Menu Manager

 

Deliveroo heeft Menu Manager geïntroduceerd voor haar Belgische restaurants en partners. U kunt Menu Manager gebruiken door middel van uw Restaurant Hub-login. U kunt geen gebruik maken van Menu Manager als u een API-integratie voor uw menu gebruikt op het platform. 

Door gebruik te maken van Menu Manager erkent u dat u de informatie die aan de consument wordt verstrekt over de items in uw menu zult wijzigen. Updates van uw menu's zullen toegankelijk zijn voor consumenten op het Deliveroo Platform kort nadat u uw wijzigingen heeft "gepubliceerd". Controleer uw menuveranderingen zorgvuldig voordat u ze publiceert!

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle informatie die u, of uw werknemers, agenten of vertegenwoordigers invoeren over de Menu Items om deze te publiceren op het Platform juist en volledig is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder met betrekking tot informatie die verplicht moet worden verstrekt op grond van consumentenwetgeving) - wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van Menu Manager of voor de inhoud die u uploadt wanneer u deze gebruikt. 

Uw gebruik van Menu Manager is onderworpen aan de naleving van deze Voorwaarden. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, of aan aanvullende voorwaarden die door u en Deliveroo zijn aangegaan met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van Menu Manager, kunnen wij uw toegang tot Menu Manager zonder voorafgaande kennisgeving opschorten.

 

Zorgen voor hoogwaardige menu's

 

Wij hebben een gids opgesteld die u wellicht nuttig vindt bij het samenstellen van uw menu. De gids bevat een aantal tips en tricks die hun waarde voor onze klanten hebben bewezen. 

Uw menu (inclusief eventuele foto's en beschrijvingen van menu-items) moet:

  • duidelijk, nauwkeurig, volledig en vrij van fouten zijn;
  • uw eigen inhoud bevatten, of inhoud bevatten waarvoor u een licentie van een derde partij heeft verkregen op grond waarvan u ons de hieronder beschreven rechten kunt verlenen. De inhoud die u uploadtdownloadt mag geen inbreuk maken op exclusieve rechten van derden;
  • voldoen aan alle eisen van de Overeenkomst tussen ons; 
  • voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten; en
  • alleen de producten omvatten die wij toestaan om te worden aangeboden op het Deliveroo Platform in België, in overeenstemming met de specifieke vereisten die wij u meedelen wanneer een beperking van toepassing is (bijv. minimumleeftijd). 

Indien informatie die met behulp van Menu Manager op het Deliveroo Platform wordt geplaatst niet lijkt te voldoen aan deze Voorwaarden of op enigerlei wijze beledigend, onwettig, immoreel of ongepast is, kunnen wij de betreffende informatie of de betreffende menupagina onmiddellijk verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Ons team beoordeelt de menu’s die zijn aangepast of toegevoegd op Menu Manager. Indien een menu niet voldoet aan deze voorwaarden of aan de Overeenkomst tussen ons, dan kunnen wij u vragen om aanvullende wijzigingen door te voeren of kunnen wij uw site tijdelijk van het Deliveroo Platform verwijderen (afhankelijk van de ernst van de zaak). Wij behouden ons het recht voor om menu items die op het Deliveroo Platform worden getoond aan te passen.

Aanvullende vereisten voor niet-restaurants

Als uw bedrijf geen restaurant is, zijn er enkele gevallen waarbij u uw Deliveroo-accountmanager moet verwittigen voor er aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. In het bijzonder moet u uw accountmanager op de hoogte brengen van de onderstaande wijzigingen en op toestemming wachten voordat u de wijziging in Menu Manager doorvoert:

  1. Menu-items toevoegen uit een productcategorie die nog niet beschikbaar is op het Deliveroo Platform (bijvoorbeeld: groente en fruit, persoonlijke verzorgingsproducten of alcohol).
  2. Wijzigingen aanbrengen (met uitzondering van prijswijzigingen of het bijwerken van de beschrijving van een niet-materieel Menu-item) met betrekking tot een Menu-item met minimale leeftijdsgrens of een Menu-item waarvan de verkoop anderszins wordt gereguleerd (waaronder medicijnen).

Als u deze procedure niet volgt en geen toestemming krijgt voor dergelijke aanpassingen in Menu Manager, kunnen we de betreffende Menu-items aanpassen of wijzigen en uw toegang tot het Deliveroo Platform opschorten.

Rechten die u ons toekent

 

Door gebruik te maken van Menu Manager geeft u ons toestemming om de informatie en inhoud die u indient, inclusief inhoud die beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, te gebruiken en te publiceren op het Deliveroo Platform voor zover dit nodig is om de Diensten te leveren op grond van de Overeenkomst die tussen ons van toepassing is. Indien een derde partij rechten heeft op de informatie of inhoud die u uploadt naar Menu Manager, dient u hun toestemming te vragen voordat u kunt uploaden. 

 

Wettelijke bepalingen en voorwaarden

 

Menu Manager en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Deliveroo of een van de aan haar gelieerde bedrijven. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden worden verleend. 

Wij kunnen gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van Menu Manager. Door gebruik te maken van Menu Manager gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door Deliveroo. Wij kunnen deze gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, onder andere om onze producten te verbeteren, te onderhouden, te beschermen en te ontwikkelen, en om u de Diensten te leveren.

MENU MANAGER WORDT TER BESCHIKKING GESTELD "AS IS". WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM FOUTEN OF DE GEVOLGEN VAN FOUTEN TE CORRIGEREN (WAARONDER HET HERSTEL VAN VERLOREN GEGANE GEGEVENS) OF OM TECHNISCHE BIJSTAND TE VERLENEN. WIJ SLUITEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJZONDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR WINSTDERVING, INKOMENSVERLIES OF OMZETDERVING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE MENU-MANAGER OF DEZE VOORWAARDEN.

WIJ WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE MENU-MANAGER AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN.

Elke wijziging of niet van toepassing verklaring van een of meer van deze Voorwaarden moet schriftelijk gebeuren. Vertraging bij de handhaving van deze Voorwaarden betekent niet dat er afstand wordt gedaan van de toepasbaarheid daarvan. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot of verband houdend met deze Voorwaarden. 

 

Om contact met ons op te nemen

Indien u vragen heeft over Menu Manager, neem dan contact op met partners@deliveroo.be. U kunt de antwoorden op uw vragen eventueel ook hier vinden.

Restaurantvoorwaarden – Marketer Rewards

Deliveroo introduceert Marketer Rewards en we willen graag dat je meedoet. Door je aan te melden voor Marketer Rewards (“Rewards”), ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Werkwijze Rewards

1. Rewards is alleen beschikbaar voor Deliveroo-klanten (“Klanten”) en is bedoeld om meerdere bestellingen bij één Deelnemend Restaurant te stimuleren.

2. Klanten die binnen een periode van 30 dagen minimaal drie ‘In aanmerking komende bestellingen’ bij een Deelnemend Restaurant plaatsen, ontvangen € 10 Deliveroo-tegoed (‘Rewards-tegoed’) dat jij vergoedt. Dit Rewards-tegoed kan de Klant alleen gebruiken voor een vierde bestelling bij het Deelnemende Restaurant. Klanten krijgen een virtuele rewards-kaart waarop wordt bijgehouden hoeveel In aanmerking komende bestellingen ze hebben geplaatst (“Rewards-kaart”). Klanten moeten hun Rewards-tegoed besteden binnen 30 dagen nadat ze het hebben ontvangen.

3. Het Rewards-tegoed kan gebruikt worden voor bestellingen boven de € 12 die geplaatst worden bij het Deelnemende Restaurant (of de keten van het Deelnemende Restaurant als dit door Deliveroo is goedgekeurd).

a. ‘In aanmerking komende bestelling’ betekent een Deliveroo-bestelling die is betaald en bezorgd, met een minimale waarde van € 12 (exclusief fooien, bezorgkosten en andere servicekosten) en die bij een van de Deelnemende Restaurants met het Rewards-label is geplaatst.

b. ‘Deelnemend Restaurant’ betekent een restaurant dat akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden voor Rewards.

Looptijd en beëindiging

1. Deelname aan Rewards blijft doorgaan totdat deze door een van de partijen wordt stopgezet.

2. Deliveroo behoudt zich het recht voor om Rewards te beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van 14 dagen en zal het Deelnemende Restaurant schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Het Deelnemende Restaurant kan zich met een voorafgaande, schriftelijke kennisgeving van 14 dagen afmelden bij het Rewards programma.

4. Bij beëindiging:

a. Moet het Deelnemende Restaurant alle bestaande Rewards-kaarten die Klanten op het moment van beëindiging hebben, honoreren.

b. Geeft Deliveroo geeft geen nieuwe Rewards-kaarten uit aan Klanten. Klanten die reeds al een Rewards-kaart hebben gestart kunnen deze nog wel afmaken en de korting innen.

c. Wordt het Deelnemende Restaurant op de Deliveroo-app niet meer weergegeven met een “Rewards”-label-.

Sluiting of faillissement

1. Indien het Deelnemende Restaurant niet in staat is zijn schulden op het moment dat zij opeisbaar zijn te betalen of in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen in de zin van artikel 1van de Faillissementswet, onderhandelingen begint met alle of enige categorieën crediteuren met het oog op het herschikken van zijn schulden of om welke andere reden dan ook kiest voor permanente sluiting, zal Deliveroo alle uitstaande Rewards-kaarten honoreren door Klanten het equivalent van het Deliveroo-krediet te bieden.

2. Als het Deelnemende Restaurant zich ervan bewust wordt dat het mogelijk voor een langere periode tijdelijk zal sluiten, moet het Deelnemende Restaurant Deliveroo hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Deliveroo zal Klanten die in het bezit zijn van geldige Rewards-kaarten laten weten dat hun Rewards-kaart tot nader bericht opgeschort zal worden. De Rewards-kaarten van Klanten worden weer geactiveerd wanneer het Deelnemende Restaurant weer open gaat.

De modificatie- en optimalisatierechten van Deliveroo

Deliveroo behoudt zich het recht voor om kenmerken van het Rewards-programma aan te passen/te optimaliseren en zal het Deelnemende Restaurant binnen redelijke termijn op de hoogte stellen van aanpassingen aan de volgende kenmerken:

a. Het kortingsbedrag

b. Het aantal inwisselbare Rewards-stempels

c. De spaarperiode

d. De Minimale Bestelwaarde

e. De inlossingsperiode voor het Rewards-tegoed

Rapportage

Het Deelnemende Restaurant ontvangt aan het einde van elke maand een rapport over de prestaties van de Rewards-functie.