Voorwaarden

Betaalschema: contractwijziging

11/08/2020

Wij verwijzen naar de overeenkomst(en) tussen ons met betrekking tot de verstrekking van onze Kerndiensten, Marktplaats+ Diensten, Ophaaldiensten en/of Editiediensten (uitsluitend voor deze wijziging, respectievelijk de “Overeenkomsten” en de “Diensten”). Overeenkomstig de bepalingen in de Overeenkomsten die het ons toestaan om wijzigingen te maken voor zover dit geen wezenlijke invloed heeft op de Diensten, wijzigingen wij de Overeenkomsten om de betaaltermijnen zodanig aan te passen dat jij ongeveer op wekelijkse basis wordt betaald. Voor verdere informatie over hoe deze verandering werkt, ga je naar het Helpcentrumartikel hier.

 

Deze wijziging omschrijft de beginselen op grond waarvan de Kerndienstenvergoeding, Marktplaats+ Diensten Vergoeding, Ophaaldienstenvergoeding en/of Editiedienstenvergoeding (uitsluiten voor deze wijziging, de “Vergoedingen”) en de Menu-Items en de Restaurantafrekeningen worden berekend.

 

Vanaf 1 september en behoudens overgangsperioden die aan jou zijn gemeld:

 

(a)   Worden de relevante artikelen met betrekking tot het betaalmoment van de Vergoedingen geacht te zijn vervangen door het volgende.

(b)   Vergoedingen in jouw Overeenkomst worden wekelijks op de Peildatum berekend met aansluitende termijnen van circa 7 dagen eindigend op de zondag die onmiddellijk voorafgaat aan een dergelijke Peildatum (of, gedurende de eerste periode, een dergelijke periode beginnend op de Ingangsdatum van de Overeenkomst en eindigend op de zondag die onmiddellijk voorafgaat aan een dergelijke Peildatum) (elk een “Termijn”)

(c)   Een dag wordt aangemerkt als beginnend om 00:00 CET en eindigend om 23:59 CET;

(d)   Uiterlijk 2 Werkdagen na de Peildatum zal Deliveroo:

                       (i)         een verklaring met een overzicht van de gedurende de relevant Termijn bij jou bestelde Menu-Items (het “Overzicht Menu Items”) aan jou versturen of anderszins beschikbaar stellen;

                      (ii)         een verklaring met een overzicht van het daarmee overeenstemmende bedrag dat aan jou is verschuldigd, zijnde het voor de Menu-Items verschuldigde bedrag minus de in de Overeenkomst van toepassing zijnde Vergoedingen (de “Restaurantafrekening” of “Partnerafrekening”, voor zover van toepassing) aan jou versturen of anderszins beschikbaar stellen; en

                     (iii)         goedkeuring geven voor de betaling van de Restaurantafrekening of Partnerafrekening (voor zover van toepassing) aan jou door middel van een elektronische overschrijving naar een door jou opgegeven bankrekening aangehouden in het Gebied.

Onverminderd het bovenstaande kan Deliveroo van tijd tot tijd alternatieven voor de Termijn of de timing van de Restaurantafrekening of Partnerafrekening voorstellen (voor zover van toepassing), welke jij kunt accepteren. Indien sprake is van inconsistenties tussen de voorwaarden van dergelijke alternatieve afspraken en deze voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden van dergelijke alternatieve afspraken.

Peildatum” betekent de toepasselijke Deliveroo standaard dag waarop Deliveroo de betalingen aan restaurants in het Gebied berekend.

 

Behalve zoals hierboven uiteengezet zal jouw Overeenkomst met ons volledig van kracht blijven. Indien er enige directe tegenstrijdigheden of inconsistenties bestaan tussen de bovenstaande voorwaarden en jouw Overeenkomsten, dan prevaleren de bovenstaande voorwaarden.

Menu Manager

Gebruiksvoorwaarden laatst bijgewerkt: 14/09/2020

Deze gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van Menu Manager, en vormen een aanvulling op elk contract dat met Deliveroo Netherlands BV (nr. 63605929 - hierna "Deliveroo" of "Wij") is afgesloten met betrekking tot uw gebruik van het platform (de Overeenkomst). Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van Menu Manager in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wij nodigen u daarom uit om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen via https://restaurants.deliveroo.com/nl-nl. Wij houden u goed mogelijk op de hoogte van eventuele materiële wijzigingen voordat deze van kracht worden. Indien u Menu Manager blijft gebruiken nadat u van een wijziging op de hoogte bent gesteld, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn ook onderhevig aan elke afzonderlijke overeenkomst die door u en Deliveroo is gesloten met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van Menu Manager.

Elke term met een hoofdletter die niet in deze Voorwaarden is gedefinieerd, heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Overeenkomstt tussen ons. Elke term die onder deze Voorwaarden een andere betekenis heeft, heeft voorrang, maar is uitsluitend van toepassing op uw menu’s en uw gebruik van Menu Manager. Door deze voorwaarden te aanvaarden gaat u ermee akkoord dat, niettegenstaande de voorwaarden van de Overeenkomst tussen ons:

  • Deliveroo niet uw locaties en menu-items op het Deliveroo Platform publiceert - u kunt dit zelf doen; en dat 
  • zodra u tevreden bent met uw menu, u het kunt publiceren op het Deliveroo Platform. 

Wat is Menu Manager? 

 

Menu Manager stelt u in staat om uw eigen menupagina's aan te maken en/of te wijzigen op het Deliveroo Platform (www.deliveroo.nl en de Nederlandse mobiele applicatie). 

Menu Manager is een geheel nieuwe functie - we hebben het getest, maar het wordt constant  verbeterd en doorontwikkeld. Het kan daarom zijn dat Menu Manager van tijd tot tijd verandert. Het kan ook zijn dat we sommige functies of functionaliteiten van Menu Manager opschorten of verwijderen. In dat geval zullen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen.

 

Gebruik van Menu Manager

 

Deliveroo heeft Menu Manager geïntroduceerd voor haar Nederlandse restaurants en partners. U kunt Menu Manager gebruiken door middel van uw Restaurant Hub- login.  U kunt geen gebruik maken van Menu Manager als uw restaurant gebruik maakt van een geïntegreerd kassasysteem / software. 

Door gebruik te maken van Menu Manager erkent u dat u de informatie die aan de consument wordt verstrekt over de items in uw menu zult wijzigen. Updates van uw menu's zullen toegankelijk zijn voor consumenten op het Deliveroo Platform kort nadat u uw wijzigingen heeft "gepubliceerd". Controleer uw menuveranderingen zorgvuldig voordat u ze publiceert!

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle informatie die u, of uw werknemers, agenten of vertegenwoordigers invoeren over de Menu-i Items om deze te publiceren op het Platform juist en volledig is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder met betrekking tot informatie die verplicht moet worden verstrekt op grond van consumentenwetgeving) - wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van Menu Manager of voor de inhoud die u uploadt wanneer u deze gebruikt. 

Uw gebruik van Menu Manager is onderworpen aan de naleving van deze Voorwaarden. Indien u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, of aan aanvullende voorwaarden die door u en Deliveroo zijn aangegaan met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van Menu Manager, kunnen wij uw toegang tot Menu Manager zonder voorafgaande kennisgeving opschorten.

 

Zorgen voor hoogwaardige menu's

 

Wij hebben een gids opgesteld die u wellicht nuttig vindt bij het samenstellen van uw menu. Het bevat een aantal tips en tricks die hun waarde voor onze klanten hebben bewezen. 

Uw menu (inclusief eventuele foto's en beschrijvingen van menu-items) moet:

  • duidelijk, nauwkeurig, volledig en vrij van fouten zijn;
  • uw eigen inhoud bevatten, of inhoud bevatten waarvoor u een licentie van een derde partij heeft verkregen op grond waarvan u ons de hieronder beschreven rechten kunt verlenen. De inhoud die u uploadt mag geen inbreuk maken op exclusieve rechten van derden;
  • voldoen aan alle eisen van de Overeenkomst tussen ons; 
  • voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten; en
  • alleen de producten omvatten die wij toestaan om te worden aangeboden op het Deliveroo Platform in Nederland, in overeenstemming met de specifieke vereisten die wij u meedelen wanneer een beperking van toepassing is (bijv. minimumleeftijd). 

Indien informatie die met behulp van Menu Manager op het Deliveroo Platform wordt geplaatst niet lijkt te voldoen aan deze Voorwaarden of op enigerlei wijze beledigend, onwettig, immoreel of ongepast is, kunnen wij de betreffende informatie of de betreffende menupagina onmiddellijk verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Ons team beoordeelt de menu’s die zijn aangepast of toegevoegd op Menu Manager. Indien een menu niet voldoet aan deze voorwaarden of aan de Overeenkomstt tussen ons, dan kunnen wij u vragen om aanvullende wijzigingen door te voeren of kunnen wij uw site tijdelijk van het Deliveroo Platform verwijderen (afhankelijk van de ernst van de zaak). Wij behouden ons het recht voor om menu-items die op het Deliveroo Platform worden getoond aan te passen.

Aanvullende vereisten voor niet-restaurants

Als uw bedrijf geen restaurant is, moet u in enkele gevallen contact opnemen met uw Deliveroo-accountmanager voordat er wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. In het bijzonder moet u uw accountmanager op de hoogte brengen van de onderstaande wijzigingen en op toestemming wachten voordat u de wijziging in Menu Manager doorvoert:

  1. Menu-items toevoegen uit een productcategorie die nog niet beschikbaar is op het Deliveroo Platform (bijvoorbeeld: groente en fruit, persoonlijke verzorgingsproducten of alcohol). 
  2. Wijzigingen aanbrengen (met uitzondering van prijswijzigingen of het bijwerken van de beschrijving van een niet-materieel Menu-item) met betrekking tot een Menu-item met minimale leeftijdsgrens of een Menu-item waarvan de verkoop anderszins wordt gereguleerd (waaronder medicijnen).

Als u deze procedure niet volgt en geen toestemming krijgt voor dergelijke aanpassingen in Menu Manager, kunnen we de betreffende Menu-items aanpassen of wijzigen en uw toegang tot het Deliveroo Platform opschorten.

 

Rechten die u ons toekent

 

Door gebruik te maken van Menu Manager geeft u ons toestemming om de informatie en inhoud die u indient, inclusief inhoud die beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, te gebruiken en te publiceren op het Deliveroo Platform voor zover dit nodig is om de Diensten te leveren op grond van de Overeenkomst tussen ons van toepassing is. Indien een derde partij rechten heeft op de informatie of inhoud die u uploadt naar Menu Manager, dient u hun toestemming te vragen voordat u kunt uploaden. 

 

Wettelijke bepalingen en voorwaarden

 

Menu Manager en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Deliveroo of een van de aan haar gelieerde bedrijven. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden worden verleend. 

Wij kunnen gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van Menu Manager. Door gebruik te maken van Menu Manager gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door Deliveroo. Wij kunnen deze gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, onder andere om onze producten te verbeteren, te onderhouden, te beschermen en te ontwikkelen, en om u de Diensten te leveren.

MENU MANAGER WORDT TER BESCHIKKING GESTELD "AS IS". WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM FOUTEN OF DE GEVOLGEN VAN FOUTEN TE CORRIGEREN (WAARONDER HET HERSTEL VAN VERLOREN GEGANE GEGEVENS) OF OM TECHNISCHE BIJSTAND TE VERLENEN. WIJ SLUITEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJZONDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR WINSTDERVING, INKOMENSVERLIES OF OMZETDERVING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET MENU-MANAGER OF DEZE VOORWAARDEN.

WIJ WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT MENU -MANAGER AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN.

Elke wijziging of verklaring ‘niet van toepassing’ van een of meer van deze Voorwaarden moet schriftelijk gebeuren. Vertraging bij de handhaving van deze Voorwaarden betekent niet dat er afstand wordt gedaan van de toepasbaarheid daarvan. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot of verband houdend met deze Voorwaarden. 

 

Om contact met ons op te nemen

Indien u vragen heeft over Menu Manager, neem dan contact op met restaurants@deliveroo.nl. U kunt de antwoorden op uw vragen eventueel ook hier vinden.