Voorwaarden

Betaalschema: contractwijziging

14/04/2022

Wij verwijzen naar de overeenkomst(en) tussen ons met betrekking tot de verstrekking van onze Kerndiensten, Marktplaats+ Diensten, Ophaaldiensten en/of Editiediensten (uitsluitend voor deze wijziging, respectievelijk de “Overeenkomsten” en de “Diensten”). Overeenkomstig de bepalingen in de Overeenkomsten die het ons toestaan om wijzigingen te maken voor zover dit geen wezenlijke invloed heeft op de Diensten, wijzigingen wij de Overeenkomsten om de betaaltermijnen zodanig aan te passen dat jij ongeveer op wekelijkse basis wordt betaald. Voor verdere informatie over hoe deze verandering werkt, ga je naar het Helpcentrumartikel hier.

 

Deze wijziging omschrijft de beginselen op grond waarvan de Kerndienstenvergoeding, Marktplaats+ Diensten Vergoeding, Ophaaldienstenvergoeding en/of Editiedienstenvergoeding (uitsluiten voor deze wijziging, de “Vergoedingen”) en de Menu-Items en de Restaurantafrekeningen worden berekend.

 

Vanaf 1 september en behoudens overgangsperioden die aan jou zijn gemeld:

 

(a)   Worden de relevante artikelen met betrekking tot het betaalmoment van de Vergoedingen geacht te zijn vervangen door het volgende.

(b)   Vergoedingen in jouw Overeenkomst worden wekelijks op de Peildatum berekend met aansluitende termijnen van circa 7 dagen eindigend op de zondag die onmiddellijk voorafgaat aan een dergelijke Peildatum (of, gedurende de eerste periode, een dergelijke periode beginnend op de Ingangsdatum van de Overeenkomst en eindigend op de zondag die onmiddellijk voorafgaat aan een dergelijke Peildatum) (elk een “Termijn”)

(c)   Een dag wordt aangemerkt als beginnend om 00:00 CET en eindigend om 23:59 CET;

(d)   Uiterlijk 2 Werkdagen na de Peildatum zal Deliveroo:

                       (i)         een verklaring met een overzicht van de gedurende de relevant Termijn bij jou bestelde Menu-Items (het “Overzicht Menu Items”) aan jou versturen of anderszins beschikbaar stellen;

                      (ii)         een verklaring met een overzicht van het daarmee overeenstemmende bedrag dat aan jou is verschuldigd, zijnde het voor de Menu-Items verschuldigde bedrag minus de in de Overeenkomst van toepassing zijnde Vergoedingen (de “Restaurantafrekening” of “Partnerafrekening”, voor zover van toepassing) aan jou versturen of anderszins beschikbaar stellen; en

                     (iii)         goedkeuring geven voor de betaling van de Restaurantafrekening of Partnerafrekening (voor zover van toepassing) aan jou door middel van een elektronische overschrijving naar een door jou opgegeven bankrekening aangehouden in het Gebied.

Onverminderd het bovenstaande kan Deliveroo van tijd tot tijd alternatieven voor de Termijn of de timing van de Restaurantafrekening of Partnerafrekening voorstellen (voor zover van toepassing), welke jij kunt accepteren. Indien sprake is van inconsistenties tussen de voorwaarden van dergelijke alternatieve afspraken en deze voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden van dergelijke alternatieve afspraken.

Peildatum” betekent de toepasselijke Deliveroo standaard dag waarop Deliveroo de betalingen aan restaurants in het Gebied berekend.

 

Behalve zoals hierboven uiteengezet zal jouw Overeenkomst met ons volledig van kracht blijven. Indien er enige directe tegenstrijdigheden of inconsistenties bestaan tussen de bovenstaande voorwaarden en jouw Overeenkomsten, dan prevaleren de bovenstaande voorwaarden.

Menu Manager

Gebruiksvoorwaarden laatst bijgewerkt: 14/09/2020

Deze gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van Menu Manager, en vormen een aanvulling op elk contract dat met Deliveroo Netherlands BV (nr. 63605929 - hierna "Deliveroo" of "Wij") is afgesloten met betrekking tot uw gebruik van het platform (de Overeenkomst). Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van Menu Manager in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wij nodigen u daarom uit om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen via https://restaurants.deliveroo.com/nl-nl. Wij houden u goed mogelijk op de hoogte van eventuele materiële wijzigingen voordat deze van kracht worden. Indien u Menu Manager blijft gebruiken nadat u van een wijziging op de hoogte bent gesteld, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn ook onderhevig aan elke afzonderlijke overeenkomst die door u en Deliveroo is gesloten met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van Menu Manager.

Elke term met een hoofdletter die niet in deze Voorwaarden is gedefinieerd, heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Overeenkomstt tussen ons. Elke term die onder deze Voorwaarden een andere betekenis heeft, heeft voorrang, maar is uitsluitend van toepassing op uw menu’s en uw gebruik van Menu Manager. Door deze voorwaarden te aanvaarden gaat u ermee akkoord dat, niettegenstaande de voorwaarden van de Overeenkomst tussen ons:

  • Deliveroo niet uw locaties en menu-items op het Deliveroo Platform publiceert - u kunt dit zelf doen; en dat 
  • zodra u tevreden bent met uw menu, u het kunt publiceren op het Deliveroo Platform. 

Wat is Menu Manager? 

 

Menu Manager stelt u in staat om uw eigen menupagina's aan te maken en/of te wijzigen op het Deliveroo Platform (www.deliveroo.nl en de Nederlandse mobiele applicatie). 

Menu Manager is een geheel nieuwe functie - we hebben het getest, maar het wordt constant  verbeterd en doorontwikkeld. Het kan daarom zijn dat Menu Manager van tijd tot tijd verandert. Het kan ook zijn dat we sommige functies of functionaliteiten van Menu Manager opschorten of verwijderen. In dat geval zullen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen.

 

Gebruik van Menu Manager

 

Deliveroo heeft Menu Manager geïntroduceerd voor haar Nederlandse restaurants en partners. U kunt Menu Manager gebruiken door middel van uw Restaurant Hub- login.  U kunt geen gebruik maken van Menu Manager als uw restaurant gebruik maakt van een geïntegreerd kassasysteem / software. 

Door gebruik te maken van Menu Manager erkent u dat u de informatie die aan de consument wordt verstrekt over de items in uw menu zult wijzigen. Updates van uw menu's zullen toegankelijk zijn voor consumenten op het Deliveroo Platform kort nadat u uw wijzigingen heeft "gepubliceerd". Controleer uw menuveranderingen zorgvuldig voordat u ze publiceert!

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle informatie die u, of uw werknemers, agenten of vertegenwoordigers invoeren over de Menu-i Items om deze te publiceren op het Platform juist en volledig is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving (in het bijzonder met betrekking tot informatie die verplicht moet worden verstrekt op grond van consumentenwetgeving) - wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van Menu Manager of voor de inhoud die u uploadt wanneer u deze gebruikt. 

Uw gebruik van Menu Manager is onderworpen aan de naleving van deze Voorwaarden. Indien u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, of aan aanvullende voorwaarden die door u en Deliveroo zijn aangegaan met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van Menu Manager, kunnen wij uw toegang tot Menu Manager zonder voorafgaande kennisgeving opschorten.

 

Zorgen voor hoogwaardige menu's

 

Wij hebben een gids opgesteld die u wellicht nuttig vindt bij het samenstellen van uw menu. Het bevat een aantal tips en tricks die hun waarde voor onze klanten hebben bewezen. 

Uw menu (inclusief eventuele foto's en beschrijvingen van menu-items) moet:

  • duidelijk, nauwkeurig, volledig en vrij van fouten zijn;
  • uw eigen inhoud bevatten, of inhoud bevatten waarvoor u een licentie van een derde partij heeft verkregen op grond waarvan u ons de hieronder beschreven rechten kunt verlenen. De inhoud die u uploadt mag geen inbreuk maken op exclusieve rechten van derden;
  • voldoen aan alle eisen van de Overeenkomst tussen ons; 
  • voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten; en
  • alleen de producten omvatten die wij toestaan om te worden aangeboden op het Deliveroo Platform in Nederland, in overeenstemming met de specifieke vereisten die wij u meedelen wanneer een beperking van toepassing is (bijv. minimumleeftijd). 

Indien informatie die met behulp van Menu Manager op het Deliveroo Platform wordt geplaatst niet lijkt te voldoen aan deze Voorwaarden of op enigerlei wijze beledigend, onwettig, immoreel of ongepast is, kunnen wij de betreffende informatie of de betreffende menupagina onmiddellijk verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Ons team beoordeelt de menu’s die zijn aangepast of toegevoegd op Menu Manager. Indien een menu niet voldoet aan deze voorwaarden of aan de Overeenkomstt tussen ons, dan kunnen wij u vragen om aanvullende wijzigingen door te voeren of kunnen wij uw site tijdelijk van het Deliveroo Platform verwijderen (afhankelijk van de ernst van de zaak). Wij behouden ons het recht voor om menu-items die op het Deliveroo Platform worden getoond aan te passen.

Aanvullende vereisten voor niet-restaurants

Als uw bedrijf geen restaurant is, moet u in enkele gevallen contact opnemen met uw Deliveroo-accountmanager voordat er wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. In het bijzonder moet u uw accountmanager op de hoogte brengen van de onderstaande wijzigingen en op toestemming wachten voordat u de wijziging in Menu Manager doorvoert:

  1. Menu-items toevoegen uit een productcategorie die nog niet beschikbaar is op het Deliveroo Platform (bijvoorbeeld: groente en fruit, persoonlijke verzorgingsproducten of alcohol). 
  2. Wijzigingen aanbrengen (met uitzondering van prijswijzigingen of het bijwerken van de beschrijving van een niet-materieel Menu-item) met betrekking tot een Menu-item met minimale leeftijdsgrens of een Menu-item waarvan de verkoop anderszins wordt gereguleerd (waaronder medicijnen).

Als u deze procedure niet volgt en geen toestemming krijgt voor dergelijke aanpassingen in Menu Manager, kunnen we de betreffende Menu-items aanpassen of wijzigen en uw toegang tot het Deliveroo Platform opschorten.

 

Rechten die u ons toekent

 

Door gebruik te maken van Menu Manager geeft u ons toestemming om de informatie en inhoud die u indient, inclusief inhoud die beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, te gebruiken en te publiceren op het Deliveroo Platform voor zover dit nodig is om de Diensten te leveren op grond van de Overeenkomst tussen ons van toepassing is. Indien een derde partij rechten heeft op de informatie of inhoud die u uploadt naar Menu Manager, dient u hun toestemming te vragen voordat u kunt uploaden. 

 

Wettelijke bepalingen en voorwaarden

 

Menu Manager en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Deliveroo of een van de aan haar gelieerde bedrijven. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden worden verleend. 

Wij kunnen gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van Menu Manager. Door gebruik te maken van Menu Manager gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door Deliveroo. Wij kunnen deze gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, onder andere om onze producten te verbeteren, te onderhouden, te beschermen en te ontwikkelen, en om u de Diensten te leveren.

MENU MANAGER WORDT TER BESCHIKKING GESTELD "AS IS". WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM FOUTEN OF DE GEVOLGEN VAN FOUTEN TE CORRIGEREN (WAARONDER HET HERSTEL VAN VERLOREN GEGANE GEGEVENS) OF OM TECHNISCHE BIJSTAND TE VERLENEN. WIJ SLUITEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJZONDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR WINSTDERVING, INKOMENSVERLIES OF OMZETDERVING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET MENU-MANAGER OF DEZE VOORWAARDEN.

WIJ WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT MENU -MANAGER AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN.

Elke wijziging of verklaring ‘niet van toepassing’ van een of meer van deze Voorwaarden moet schriftelijk gebeuren. Vertraging bij de handhaving van deze Voorwaarden betekent niet dat er afstand wordt gedaan van de toepasbaarheid daarvan. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot of verband houdend met deze Voorwaarden. 

 

Om contact met ons op te nemen

Indien u vragen heeft over Menu Manager, neem dan contact op met restaurants@deliveroo.nl. U kunt de antwoorden op uw vragen eventueel ook hier vinden.

Restaurantvoorwaarden – Marketer Rewards

Restaurantvoorwaarden – Marketer Rewards (“Overeenkomst”)

Deliveroo introduceert Marketer Rewards en we willen graag dat je meedoet. Door je aan te melden voor Marketer Rewards (“Rewards”), ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Werkwijze Rewards

1. Rewards is alleen beschikbaar voor Deliveroo-klanten (“Klanten”) en is bedoeld om meerdere bestellingen bij één Deelnemend Restaurant te stimuleren.

2. Klanten die binnen een periode van 30 dagen minimaal drie ‘In aanmerking komende bestellingen’ bij een Deelnemend Restaurant plaatsen, ontvangen € 10 Deliveroo-tegoed (‘Rewards-tegoed’) dat jij vergoedt. Dit Rewards-tegoed kan de Klant alleen gebruiken voor een vierde bestelling bij het Deelnemende Restaurant. Klanten krijgen een virtuele rewards-kaart waarop wordt bijgehouden hoeveel In aanmerking komende bestellingen ze hebben geplaatst (“Rewards-kaart”). Klanten moeten hun Rewards-tegoed besteden binnen 30 dagen nadat ze het hebben ontvangen.

3. Het Rewards-tegoed kan gebruikt worden voor bestellingen boven de € 12 die geplaatst worden bij het Deelnemende Restaurant (of de keten van het Deelnemende Restaurant als dit door Deliveroo is goedgekeurd).

a. ‘In aanmerking komende bestelling’ betekent een Deliveroo-bestelling die is betaald en bezorgd, met een minimale waarde van € 12 (exclusief fooien, bezorgkosten en andere servicekosten) en die bij een van de Deelnemende Restaurants met het Rewards-label is geplaatst.

b. ‘Deelnemend Restaurant’ betekent een restaurant dat akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden voor Rewards.

Looptijd en beëindiging

1. Deelname aan Rewards blijft doorgaan totdat deze door een van de partijen wordt stopgezet.

2. Deliveroo behoudt zich het recht voor om Rewards te beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van 14 dagen en zal het Deelnemende Restaurant schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Het Deelnemende Restaurant kan zich met een voorafgaande, schriftelijke kennisgeving van 14 dagen afmelden bij het Rewards programma.

4. Bij beëindiging:

a. Moet het Deelnemende Restaurant alle bestaande Rewards-kaarten die Klanten op het moment van beëindiging hebben, honoreren.

b. Geeft Deliveroo geeft geen nieuwe Rewards-kaarten uit aan Klanten. Klanten die reeds al een Rewards-kaart hebben gestart kunnen deze nog wel afmaken en de korting innen.

c. Wordt het Deelnemende Restaurant op de Deliveroo-app niet meer weergegeven met een “Rewards”-label-.

Sluiting of faillissement

1. Indien het Deelnemende Restaurant niet in staat is zijn schulden op het moment dat zij opeisbaar zijn te betalen of in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen in de zin van artikel 1van de Faillissementswet, onderhandelingen begint met alle of enige categorieën crediteuren met het oog op het herschikken van zijn schulden of om welke andere reden dan ook kiest voor permanente sluiting, zal Deliveroo alle uitstaande Rewards-kaarten honoreren door Klanten het equivalent van het Deliveroo-krediet te bieden.

2. Als het Deelnemende Restaurant zich ervan bewust wordt dat het mogelijk voor een langere periode tijdelijk zal sluiten, moet het Deelnemende Restaurant Deliveroo hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Deliveroo zal Klanten die in het bezit zijn van geldige Rewards-kaarten laten weten dat hun Rewards-kaart tot nader bericht opgeschort zal worden. De Rewards-kaarten van Klanten worden weer geactiveerd wanneer het Deelnemende Restaurant weer open gaat.

De modificatie- en optimalisatierechten van Deliveroo

Deliveroo behoudt zich het recht voor om kenmerken van het Rewards-programma aan te passen/te optimaliseren en zal het Deelnemende Restaurant binnen redelijke termijn op de hoogte stellen van aanpassingen aan de volgende kenmerken:

a. Het kortingsbedrag

b. Het aantal inwisselbare Rewards-stempels

c. De spaarperiode

d. De Minimale Bestelwaarde

e. De inlossingsperiode voor het Rewards-tegoed

Rapportage

Het Deelnemende Restaurant ontvangt aan het einde van elke maand een rapport over de prestaties van de Rewards-functie.

Marketers

Gebruiksvoorwaarden laatst bijgewerkt: 14/04/2022

Algemene Voorwaarden voor Marketers

 

Door gebruik te maken van het Marketer Platform en/of in te stemmen met de lancering van een van de aanbiedingen, advertenties of andere functies die Deliveroo voor u beschikbaar stelt via het Marketer Platform (ieder een Marketer Tool), gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden (Voorwaarden), die bestaan uit (in volgorde van prioriteit, tenzij specifiek anders vermeld);

 

-        de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden voor de Marketer Tool die u gebruikt;

-        deze Algemene Voorwaarden voor Marketers;

-        uw dienstenovereenkomst met ons (Dienstenovereenkomst), die alleen van toepassing is voor zover relevant voor uw gebruik van de Marketer Tools (met inbegrip van met name geheimhoudingsverplichtingen, toepasselijk recht en jurisdictie); en

-        alle aanvullende documentatie waarnaar wordt verwezen in de Bijzondere Voorwaarden, Algemene Voorwaarden voor Marketers of Dienstenovereenkomst.

 

In de voorwaarden:

 

-        u en uw betekent de persoon die de Dienstenovereenkomst met ons is aangegaan, en

-        wijons, en onze betekent de Deliveroo partij bij deze Dienstenovereenkomst; en

-        termen met een hoofdletter die niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Dienstenovereenkomst.

 

Wij kunnen deze Voorwaarden of de functies en beschikbaarheid van de Marketer Tools van tijd tot tijd wijzigen, dus zorg er alstublieft voor dat u alle informatie over de relevante Marketer Tool bekijkt iedere keer dat u het Marketer platform gebruikt. Wij zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat dergelijke wijzigingen geen wezenlijk nadelig effect hebben op een Marketer Tool die op dat moment live is, maar behouden ons het recht voor om dit te doen na redelijke voorafgaande kennisgeving of indien vereist door de wet of om schade aan Deliveroo's bedrijf, reputatie, Klanten of partners te voorkomen.

 

De dienst die wij leveren: Wij zullen ons inspannen om de Marketer Tools in alle materiële opzichten aan u ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 

Marketer Tool selectie: Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste opties te selecteren bij het instellen van Marketer Tools. Niet alle Marketer Tools zijn beschikbaar voor alle partners of in alle landen. Het Marketer platform toont de Marketer Tools die voor u beschikbaar zijn, en de van toepassing zijnde kosten. Marketer Tools die beschikbaar kunnen zijn, zijn onder andere:

 

-        Aanbiedingen: het aanbieden van kortingen aan klanten die via het Platform bij uw Site bestellen; en

-        Advertenties: plaatsing van uw Site in onze “Uitgelichte Carrousel” op het Platform.

 

Marketer Platform toegang: Het Marketer Platform is toegankelijk via Restaurant Hub. Deliveroo heeft stappen ondernomen om de toegang tot het Marketer platform vanuit Restaurant Hub te beperken tot gebruikers die vermeld staan als “Manager” of "Admin" binnen Restaurant Hub. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alleen geschikte gebruikers de status “Manager” of “Admin” hebben en dat u en alle gebruikers hun inloggegevens veilig bewaren.

 

Loopduur Marketer Tool: Afhankelijk van de beschikbaarheid gaat de door u geselecteerde Marketer Tool live vanaf de begindatum en is deze actief tot: (i) de einddatum en tijd die u selecteert; ofwel (ii) de datum waarop u ons op de hoogte brengt dat u uw Advertentie wilt annuleren; ofwel (iii) het moment waarop uw totale budget is opgebruikt, in in elk genoemd geval afhankelijk van de opties die u hebt geselecteerd in de Marketer Tool met betrekking tot de vernieuwing van uw budget, tenzij het gebruik op een eerder moment wordt beëindigd of opgeschort in overeenstemming met deze Voorwaarden. Begin- en einddatums en tijden hebben betrekking op de tijdzone van uw Site.

 

Aan welke klanten zullen uw Marketer Tools beschikbaar worden gesteld: Bij het maken van een Marketer Tool, kunt u mogelijk Klant geschiktheidscriteria selecteren uit een reeks opties. Deliveroo probeert ervoor te zorgen dat uw Marketer Tool alleen beschikbaar is voor het door u geselecteerde publiek, maar we kunnen niet garanderen dat klanten die niet aan de criteria voldoen niet worden opgenomen en zijn niet verantwoordelijk jegens u voor eventuele kosten of verliezen die u oploopt als klanten die niet aan deze criteria voldoen deelnemen.

 

Wijzigingen of annuleren: U kunt een Marketer Tool op elk moment annuleren zonder boete. Om de voorwaarden van een live Marketer Tool te wijzigen, moet u deze annuleren en een nieuwe Marketer Tool opzetten met herziene voorwaarden.

 

Gebruik van de Marketer Tools: U moet te goeder trouw handelen, goede standaard praktijken in de sector volgen en het beleid van Deliveroo van tijd tot tijd naleven bij het gebruik van de Marketer Tools.  U mag niets doen of nalaten bij het gebruik van de Marketer Tools dat waarschijnlijk zal leiden tot schade aan Deliveroo's bedrijf, reputatie, partners of Klanten. Uw gebruik van de Marketer Tools moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten die van tijd tot tijd van kracht zijn op de locaties waar uw Marketer Tool wordt gebruikt. Elk misbruik of misleidend gebruik van de Marketer Tools, bijvoorbeeld het verhogen van uw prijzen voorafgaand aan een Aanbieding, kan leiden tot uw schorsing van het Marketer Platform en/of het Deliveroo-platform.

 

Kosten en facturering: U bent verantwoordelijk voor: (i) de kosten van alle aanbiedingen of promoties die u aanbiedt aan Klanten met behulp van een Marketer Tool; en (ii) toepasselijke vergoedingen voor de Marketer Tool (Marketer Kosten). Tenzij anders vermeld op het Marketer Platform, worden de kosten voor Marketer Tools vermeld exclusief BTW of andere toepasselijke omzetbelasting (indien van toepassing). Marketer Kosten zullen in mindering worden gebracht op de bedragen die aan u verschuldigd zijn op grond van uw Dienstenovereenkomst en zullen als een aanpassing op uw factuur worden weergegeven.

 

Beschikbaarheid en prestaties: Deliveroo geeft geen garantie of verklaring over de beschikbaarheid of effectiviteit van een Marketer Tool. Marketer Tools worden verstrekt "as is" en "zoals beschikbaar" en alle uitdrukkelijke en impliciete voorwaarden, garanties en andere voorwaarden over de beschikbaarheid of prestaties van een Marketer Tool zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

 

Aansprakelijkheid voor Marketer Tools: U bent verantwoordelijk voor alle Marketer Tools die zijn gemaakt met gebruikmaking van uw toegangsrechten tot het Marketer Platform. Voor zover toegestaan door de wet, is onze aansprakelijkheid voor Marketer Tools beperkt tot een bedrag gelijk aan de kosten betaald voor het specifieke gebruik van de Marketer Tool waarop de oorzaak van de aansprakelijkheidsactie betrekking heeft.

 

Onze rechten:  Alle intellectuele eigendommen in het Marketer Platform en alle Marketer Tools zijn, en blijven, eigendom van Deliveroo. Behalve zoals toegekend in deze Voorwaarden, verlenen wij u geen rechten in of op dergelijk intellectueel eigendom.

 

Beëindiging en/of opschorting van toegang: Indien wij van mening zijn dat uw gebruik van een Marketer Tool in strijd is of kan zijn met de wet of deze Voorwaarden behouden wij ons het recht voor om: (i) de Marketer Tool op te schorten of te beëindigen; (ii) uw toegang tot het Marketer Platform en Marketer Tools te beperken, op te schorten of te beëindigen; (iii) u te schorsen van het Platform; (iv) de Dienstenovereenkomst te beëindigen; en/of (v) andere maatregelen te nemen die Deliveroo in de omstandigheden redelijk acht.

 

Marketer Tool - Speciale Voorwaarden

Als je een aanbod lanceert: 

Het Aanbod: U kunt de waarde en de aard van uw Aanbieding kiezen uit een reeks opties, die van tijd tot tijd kunnen variëren.

 

·   Wanneer een Aanbieding de totale Waarde van het winkelmandje vermindert (bijv. een percentage of een vast bedrag), worden deze kortingen toegepast op het subtotaal van de artikelen in het winkelmandje van de Klant (exclusief bezorgkosten, servicekosten, kosten voor kleine bestellingen en eventuele fooien) voordat enige belasting wordt toegepast.

·   Wanneer een Aanbieding vergoedingen wegneemt of verlaagt die anders verschuldigd zouden zijn door de Klant, zal dit worden toegepast voordat de Klant zijn Bestelling afrondt. Houd u er rekening mee dat de vergoedingen voor Klanten per Bestelling kunnen verschillen, afhankelijk van een aantal verschillende factoren.

 

Hoe de Aanbieding gefinancierd zal worden: Tenzij we anders overeenkomen, dekt u de kosten van alle Aanbiedingen die door klanten worden ingewisseld. Als een Aanbieding de totale waarde van het winkelmandje vermindert, worden uw servicekosten berekend over de gereduceerde prijs die door de klant is betaald. Als wij akkoord gaan met de financiering van een Aanbieding, worden uw servicekosten berekend over de niet-gedisconteerde prijs.

 

Terugbetalingen aan Klanten: Als een Klant in aanmerking komt voor een terugbetaling met betrekking tot een Bestelling die is gedaan onder een Aanbieding, zal aan de Klant het kortingsbedrag dat hij voor de Bestelling heeft betaald, worden terugbetaald. De verantwoordelijkheid voor terugbetalingen zal worden bepaald in overeenstemming met de voorwaarden van onze Dienstenovereenkomst.

 

Beperkingen op referentieprijzen: Je mag geen Aanbieding maken waarbij de totale Waarde van het winkelmandje wordt verdisconteerd als je in de 30 dagen voordat de Aanbieding live gaat, de prijzen van Menu Artikelen die in de Aanbieding zijn opgenomen met meer dan 5% hebt verhoogt. Gedurende 30 dagen na afloop van de Aanbieding mag je de prijs van een Menu Artikel dat onder die Aanbieding viel met niet meer dan 5% verhogen.

 

Overige informatie: Verdere informatie over hoe een Aanbieding wordt beheerd, is te vinden in de FAQ's en de bijbehorende artikelen in het helpcentrum.

 

Als je een advertentie lanceert:

Betaling voor de Advertentie:  U betaalt voor het aantal klikken dat uw Advertentie krijgt, waarbij elke klik het bedrag per menuweergave kost dat u hebt ingesteld bij het maken van uw Advertentie. Als u een continue campagne hebt ingesteld, wordt het door u toegewezen budget tijdens de eerste week van de campagne pro rata berekend op basis van de dag van de kalenderweek waarop u de campagne hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een continu budget van € 700 toewijst en u uw campagne op donderdag maakt, bedraagt uw budget pro rata voor de eerste week van uw campagne € 400 (ongeacht het tijdstip waarop u uw campagne hebt gemaakt), aangezien er nog 4 van de 7 weekdagen resteren. Voor de weken daarna bedraagt uw budget € 700.

 

Afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt, eindigt uw Advertentie:

(i) op het moment waarop uw totale budget is opgebruikt;

(ii) ofwel:

(A) om 23:59 op uw ingestelde einddatum (als u hebt gekozen voor eenmalige budgetten); of

(B) op de datum waarop u ons op de hoogte brengt dat u uw Advertentie wilt annuleren; of

(C) op de datum waarop uw toegang tot de Marketer Tool wordt beëindigd of opgeschort in overeenstemming met deze Voorwaarden (zoals van toepassing).

In aanvulling op het bovenstaande wordt, als u een continue campagne hebt ingesteld, uw Advertentie weer geactiveerd op de volgende maandag, tenzij de Advertentie door u wordt geannuleerd of tenzij uw toegang tot de Marketer Tool wordt beëindigd of opgeschort in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Overige informatie:  Verdere informatie over hoe een advertentie wordt beheerd, is te vinden in de FAQ's en de bijbehorende artikelen in het helpcentrum.